Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2022:1348 Förordning om ändring i förordningen (2022:1020) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 2022-07-12
2022:1347 Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 2022-07-12
2022:1346 Förordning om statsbidrag till arbetstagarorganisationer för kostnader för att ge in yttranden till Arbetsförmedlingen inför arbetsplatsförlagda program och insatser 2022-07-12
2022:1345 Förordning om nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-07-12
2022:1344 Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 2022-07-12
2022:1343 Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika 2022-07-12
2022:1342 Förordning om upphävande av förordningen (1985:201) om behandling av föremål som har upphittats i spårvägs-, tunnelbane- eller busstrafik 2022-07-12
2022:1341 Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott 2022-07-08
2022:1340 Förordning om ändring i förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten 2022-07-08
2022:1339 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta 2022-07-07
2022:1338 Tillkännagivande om tillkännagivandet (2003:483) om EG:s förordning om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur 2022-07-07
2022:1337 Förordning om ändring i skuldsaneringsförordningen (2016:689) 2022-07-07
2022:1336 Förordning om ändring i förordningen (2016:1333) med instruktion för Kronofogdemyndigheten 2022-07-07
2022:1335 Förordning om ändring i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier 2022-07-07
2022:1334 Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559) 2022-07-07

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404