Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2023:570 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97) 2023-10-03
2023:569 Förordning om ikraftträdande av lagen (2022:1847) om ändring i utlänningslagen (2005:716) 2023-10-03
2023:568 Förordning om ändring i förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar 2023-10-03
2023:567 Förordning om ändring i förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar 2023-10-03
2023:566 Förordning om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 2023-10-03
2023:565 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276) 2023-10-03
2023:564 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97) 2023-10-03
2023:563 Förordning om ändring i förordningen (2014:1108) om utformningen av häkten och polisarrester 2023-10-03
2023:562 Lag om ändring i lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter 2023-09-28
2023:561 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2023-09-28
2023:560 Lag om granskning av utländska direktinvesteringar 2023-09-28
2023:559 Förordning om ändring i förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. 2023-09-26
2023:558 Förordning om ändring i förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 2023-09-26
2023:557 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet 2023-09-26
2023:556 Förordning om upphävande av förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar 2023-09-26

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404