Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2023:327 Förordning om ändring i förordningen (2022:1619) om ändring i skolförordningen (2011:185) 2023-06-01
2023:326 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185) 2023-06-01
2023:325 Förordning om ändring i förordningen (2015:938) om statsbidrag för handledare i specialpedagogik 2023-06-01
2023:324 Förordning om upphävande av förordningen (2022:1593) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2023 2023-05-30
2023:323 Förordning om riktålder för pension för år 2029 2023-05-30
2023:322 Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696) 2023-05-30
2023:321 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2023-05-30
2023:320 Lag om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor 2023-05-30
2023:319 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online 2023-05-30
2023:318 Förordning om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199) 2023-05-30
2023:317 Förordning om ändring i åklagarförordningen (2004:1265) 2023-05-30
2023:316 Förordning om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 2023-05-30
2023:315 Förordning om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60) 2023-05-30
2023:314 Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948) 2023-05-30
2023:313 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) 2023-05-30

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404