Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2021:369 Förordning om ändring i förordningen (2011:1553) om tillämpning av EU-förordning och avtal om administrativt samarbete och bedrägeribekämpning på mervärdesskatteområdet 2021-05-13
2021:368 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2021-05-13
2021:367 Förordning om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar 2021-05-13
2021:366 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659) 2021-05-13
2021:365 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355) 2021-05-13
2021:364 Lag om ändring i patientskadelagen (1996:799) 2021-05-13
2021:363 Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar 2021-05-13
2021:362 Förordning om ikraftträdande av lagen (2020:392) om ändring i sjömanslagen (1973:282) 2021-05-13
2021:361 Förordning om ändring i luftfartsförordningen (2010:770) 2021-05-13
2021:360 Förordning om ändring i förordningen (2010:1745) om bilstöd till personer med funktionshinder 2021-05-13
2021:359 Förordning om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration 2021-05-13
2021:358 Lag om ändring i lagen (2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister 2021-05-13
2021:357 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 2021-05-13
2021:356 Förordning om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 2021-05-13
2021:355 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276) 2021-05-13

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404