Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2024:457 Lag om ändring i lagen (2004:1006) om skadeståndsansvar vid internationellt militärt samarbete och internationell krishantering 2024-06-12
2024:456 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 2024-06-12
2024:455 Lag om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar 2024-06-12
2024:454 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481) 2024-06-12
2024:453 Förordning om ändring i förordningen (2022:1826) om EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2024-06-12
2024:452 Förordning om ändring i förordningen (2022:1469) om statlig medfinansiering för åtgärder inom det nationella programmet för Fonden för en rättvis omställning 2024-06-12
2024:451 Förordning om ändring i förordningen (2022:1468) om statligt stöd för att regionalt främja företag 2024-06-12
2024:450 Förordning om ändring i förordningen (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar 2024-06-12
2024:449 Förordning om ändring i förordningen (2022:1461) om stöd från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden 2024-06-12
2024:448 Förordning om ändring i förordningen (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder 2024-06-12
2024:447 Förordning om ändring i växtskyddsförordningen (2022:795) 2024-06-12
2024:446 Förordning om ändring i förordningen (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin 2024-06-12
2024:445 Förordning om upphävande av förordningen (2015:518) om tillfälligt stöd för dieselbränsle som har förbrukats av skogsmaskiner i brandområdet i Västmanland 2024-06-12
2024:444 Förordning om upphävande av förordningen (2014:1315) om tillfälligt stöd för upparbetning och lagring av brandskadat virke från brandområdet i Västmanland 2024-06-12
2024:443 Förordning om ändring i förordningen (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket 2024-06-12

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404